Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
Článek I.
Poslání a cíle muzejního spolku

1. Základním posláním občanského sdružení Muzejní spolek Vyškov, občanské sdružení (dále jen MSV) je podpora muzejní činnosti na území bývalého okresu Vyškov (dále jen region) a propagace činnosti a aktivit muzí v tomto regionu a jejich sbíek.
2. Cílem činnosti občanského sdružení je napomáhat rozvoji vlastivědné a muzejní činnosti v regionu, posilovat zájem veřejnosti o historii a uchování dokladů této historie.
3. K naplnění těchto cílů bude občanské sdružení:
- organizovat, spoluorganizovat nebo podporovat akce, směřující k naplnění výše uvedených cílů, zejména pak:
- vydávat odborné publikace nebo podporovat jejich vydávání;
- pořádat přednášky, exkurze a zájezdy a podobné akce;
- spolupracovat s obdobnými spolky a sdruženími.

Článek II.
Členství

1. Členem MSV může být každá fyzická nebo právnická osoba, která v písemné přihlášce projeví zájem o členství a jejíž členství schválil výbor. V případě nepřijetí výborem má zájemce právo odvolat se k valné hromadě MSV.
2. Členství se nabývá schválením za člena a zaplacením členského příspěvku a potvrzuje se zaplacením ročního členského příspěvku, stanoveného výborem.
3. Členství zaniká:
a) písemným oznámením člena, že z MSV vystupuje;
b) nezaplacením členského příspěvku v průběhu kalendářního roku;
c) úmrtím člena;
d) u právnických osob jejich zánikem;
e) vyloučením valnou hromadou.

Článek III.
Práva a povinnosti členů

1. Členové MSV mají právo:
a) Podílet se na činnosti MSV v jeho jednotlivých formách a aktivitách a být o nich informován.
b) Volit a být volen do orgánů MSV.
c) Předkládat návrhy a připomínky k činnosti MSV.
2. Členové MSV mají povinnost:
a) dodržovat stanovy MSV a platná přijatá usnesení.
b) Platit stanovené členské příspěvky.
c) přispívat podle svých možností k plnění cílů MSV.
 
Článek IV.
Orgány MSV

1. Orgány MSV jsou:
a) Valná hromada
b) Předseda a výbor
c) Revizor

Článek V.
Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem MSV je valná hromada, která se schází nejméně 1x ročně. Svolává ji výbor a musí být svolána písemně, a to nejméně 15 dnů před jejím konáním.    
2. Mimořádná valná hromada může být svolána výborem nebo pokud o to písemně požádá nejméně polovina členů MSV nebo revizní komise a 25 % členů.
3. Schvaluje výroční zprávu výboru, zrpávu revizní komise a výsledek hospodaření MSV za uplynulý kalendářní rok.
4. Schvaluje návrh plánu činnosti a rozpočet na daný rok.  
5. Přímo volí předsedu MSV. 
6. Stanoví počet členů výboru (3 nebo 5 členů) a jeho funkční období (2 nebo 3 roky) a volí jeho členy.
7. Volí revizora.
8. Ve výhradní pravomoci valné hromady je:
a) Rozhodovat o změně stanov,
b) Rozhodovat o odvolání členů proti vyloučení nebo o odvolání nepřijetí za člena,
c) Zánik občanského sdružení.
9. Právo úččastnit se valné hromady mají všichni členové.
10. jednání valné hromady je platné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se v určenou hodinu, koná se o půl hodiny později nová valná hromada, která je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 20 % členů MSV.
11. Valnou hromadu řídí předseda MSV. V případě jeho nepřítomnosti stanoví předsedajícího výbor.
12. Usnesení valné hromady je platné, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy MSV nebo předsedajícího valné hromady.
13. K platnosti usnesení o změně stanov nebo o zániku MSV je nutný souhlas dvou třetin přítomných členů.

Článek VI.
Předseda a výbor

1. Výbor MSV je nejvyšším orgánem mezi valnými hromadami.
2. Výbor je tříčlenný nebo pětičlenný. počet členů stanoví valná hromada.
3. Členem a předsedou výboru je předseda MSV, zvolený valnou hromadou. Výbor dále volí ze svých členů místopředsedu a pokladníka.
4. Funkční období výboru je dvouleté. V tomto období může valná hromada výbor odvolat jen za souhlasu dvou třetin přítomných členů.
5. Výbor rozhoduje přisvém jednání prostou většinou přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
6. Statutárním orgánem je předseda MSV. Jedná jménem MSV a je oprávněn zavazovat se a podepisovat právní dokumenty.
7. Pro jednotlivé případy může předseda pověřit oprávněním jednat jménem MSV jiného člena výboru.
8. Funkce člena výboru je čestná. V nezbytném rozsahu je placeno pouze cestovné a stravné.
9. Výbor je povinen připravit a projednat roční zprávu o činnosti a hospodaření a návrh plánu činnosti a rozpočet na další rok pro jednání valné hromady.

Článek VII.
Revizor

1. Revizor je nezávislý kontrolní orgán, volený valnou hromadou. je volen na období tří let. Revizor nesmí býr současně členem výboru.
2. Kontroluje dodržování smluv ahospodaření MSV. O zjištěných závadách informuje výbor nebo valnou hromadu, navrhuje opatření k odstranění nedostatků a kontroluje jejich plnění.
3. Revizor je oprávněn účastnit se jednání výboru.
4. Pololetně provádí kontrolu pokladny.
5. Podává na valných hromadách zprávu o provedených kontrolách, uložených nápravných opatřeních a jejich výsledcích.

Článek VIII.
Majetek a hospodaření

1. MSV hospodaří na základě rozpočtu, schváleného valnou hromadou.
2. Příjmy tvoří zejména:
a) členské příspěvky,
b) výnosy z akcí, prodeje publikací apod.,
c) dary jednotlivců, tuzemských i zahraničních právnických a fyzických osob,
d) projekty a granty.
3. MSV nabývá majetek a spravuje jej podle obecně závazných předpisů.
4. Finanční prostředky jsou uloženy na kontě u bankovního ústavu, který určí výbor. Výši finančních prostředků v pokladně určí výbor.
5. Účetní doklady musí být opatřeny razítkem a podpisy pokladníka a předsedy, případně jiného člena výboru.
6. Za řádné a průkazné vedení účetnictví odpovídá pokladník výboru.        

Článek IX.
Ukončení činnosti

1. Občanské sdružení MSV zanikne rozhodnutím valné hromady, pro které musí hlasovat dvě třetiny členů valné hromady. O tomto usnesní budou písemně informováni všichni členové občanského sdružení.
2. Valná hromada určí, jak bude naloženo se stávajícím majetkem. Přednostně bude využita možnost převedení majetku na muzea regionu.
3. Po přijetí usnesení o zániku MSV jmenuje výbor likvidátora, který provede likvidaci občanského sdružení v souladu s právními předpisy.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy MSV.
2. Razítko MSV jsou oprávněni používat předseda, pokladník a se souhlasem předsedy i místopředseda MSV.
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace na ministerstvu vnitra ČR.


Návrh tohoto znění stanov byl projednán a schválen na schůzi valné hromady Muzejního spolku Vyškov, občanského sdružení dne 15. 12. 2010.

Za správnost: PhDr. František Korvas, předseda občanského sdružení